Om Søstjerneskolen

Den Selvejende Institution Søstjerneskolen er en selvejende institution med flerårig specialisering inden for autisme. Søstjerneskolen er en dagbehandlingsskole for elever ml 6-18 år, alle med autisme og kombinationsproblematikker i form af langvarigt ufrivilligt skolefravær, selektiv mutisme, angst/OCD, kravafvisende adfærd, sanse- /spiseforstyrrelse, isolationsproblematikker, selvskade, depression mm. Elever på Søstjerneskolen har ofte mange mislykkedes skoleplaceringer med sig og en kompleks belastningsreaktion på baggrund af ikke at være blevet mødt på sine behov i tidligere skoler. Alle elever på Søstjerneskolen er almindelig til højt begavede.  

Søstjerneskolen er specialiseret i at udrede og behandle traumetilstande, der over tid er blevet indlejret i elever med autisme. Skolen tilrettelægger individuelle undervisnings- og behandlingsforløb. Hver elev mødes og får hjælp til at overkomme de komorbide forstyrrelser, som hindrer elevens trivsel. Sideløbende tilbydes eleverne psykoedukation og eksponeres til deltagelse i sociale fællesskaber samt ADL-træning. 

Forældrerådgivning vægtes højt med jævnlige møder. Herudover er der særdeles tæt samarbejde med både skole- og socialforvaltning.

På Søstjerneskolen arbejder vi med forskellige måder med at inddrage eleverne, afhængig af barnets selvbevidsthed og graden af tryghed. Alle elever har brug for at forstå sammenhængen i den indsats, de bliver inddraget i. Særligt for børn med autisme skal der være både en indre og en ydre logik, så de kan tage ejerskab over deres udfordringer og muligheder for udvikling. Vi har erfaring med, at det kræver stor tålmodighed at støtte eleverne i denne proces. De har ofte tidligere erfaret, at deres behov sjældent bliver forstået eller at de er blevet presset ud over deres kapacitet. De primære metoder, vi bruger til at hjælpe barnet i denne kommunikation, er KAT-kassen, sociale historier, tegneseriesamtaler, narrative metoder, brug af barnets egne billeder som støtte til at kunne forklare, hvad der er sket, samt bevægelse/gåture, hvor det er lettere for barnet at udtrykke sig. 

Alle elever har en kontaktperson, som agerer talerør og med hvem de har er ugentlige elevsamtaler. Hvis barnet har et behov, som han har svært ved at formidle, fungerer forældrene som “oversættere”. Det er vigtigt, at eleven oplever, at deres perspektiv bliver formidlet og respekteret. På både forældremøder og i de mere terapeutiske familie samtaler bliver forældrene rådgivet omkring og inddraget i behandlingen af eget barn.

På Søstjerneskolen er der et fast team omkring hver elev. Teamet består af lærer, elev, psykolog, leder og evt. en fysioterapeut. Teamet mødes ugentligt for at gennemgå behandlingsmål, delmål og for at fastlægge nye. Der arbejdes altid ud fra at få en samlet viden om eleven, hvilken bruges til at danne hypoteser om elevens adfærd og behov. Den samlede viden indsamles via observationer af og samtaler med eleven og ved daglige notatskrivning.

På Søstjerneskolen afholdes ugentligt eller hver 14. dag møder med elevens forældre. På disse møder bliver der lagt en fælles strategi, som bliver implementeret med tæt opfølgning og evaluering af alle omkring barnet. Hvis det er tiltag i hjemmet, fx hjælp til bedre søvnmønster eller bedring af søskendekonflikt, finder vi sammen løsninger til dette på møder med forældrene. Hos nogle familier inddrager vi bedsteforældre/søskende/pårørende for at sikre viden overdragelse og forståelse. 

Ud over det tætte familiearbejde, afholdes netværksmøder med sagsbehandler og PPR efter den forskrevne lovgivning. Ved en elevs opstart afholdes der et møde efter 3 måneder og herefter hvert halve år. I visse svære og alvorlige sager er der ugentlig eller månedlig opfølgning med sagsbehandler – enten mundtligt eller med en skriftlig status. Det tætte team- og forældresamarbejde er nødvendigt for at sikre en sammenhæng i indsatserne omkring barnet. Skolen benyttes sig af en fast skabelon til de årlige elev- og behandlingsplaner, hvor der inddrages både den fagfaglige status samt den psykiatriske-, psykologiske-, og familiemæssige behandlingsplan. 

Søstjerneskolen har en række autismeeksperter ansat herunder fire psykologer, en socialrådgiver, en fysioterapeut og en konsultativ psykiater.  

Vores tilgang tager udgangspunkt i de teoretiske rammer, som hver fagpersonale kommer med, men vi har fokus på at sammenflette vores viden. Der benyttes et udvalg af faglige metoder og modeller, der også jævnligt afprøves tværfagligt. 

Psykolog Kirsten Callesen er stifter af både Søstjerneskolen og Psykologisk Ressource Center. Hun benyttes som specialist over hele landet. Kirsten forestår noget af Søstjerneskolens månedlige interne uddannelse (SIU). SIU er en kontinuerlig videreuddannelse af al Søstjerneskolens personale.

Søstjerneskolens personale tilbydes kontinuerlig supervision både internt og fra eksterne supervisorer, og der er fokus på tæt og megen kollegial sparring. Den tætte sparring og opfølgning er afgørende pga. den omfattende kompleksitet, alle elevsagerne er påvirket af.

For at drive Søstjerneskolen, som er landets mest specialiserede autisme-dagbehandlingstilbud, kræver det, at personalet konstant er i videreuddannelse og kompetenceudviklingsforløb. De tilknyttede medarbejdere tilbydes videreuddannelser inden for traumebehandling, uddannelse i familiebehandling, kognitive terapier, narrativ terapi – både via. interne udviklingsprojekter eller med eksterne samarbejdspartnere. Udover deres specialviden om autisme uddannes de kontinuerligt efter behov.

Skolens socialrådgiver varetager kontakt til Socialforvaltningen og sikrer, at servicelovens rammer og krav er opfyldt i alle vores sager ned til mindste detalje. Vores ledelse varetager specialundervisningsloven og sikrer, at alle love og paragraffer følges inkl. love om fremmøde, eksamenstilmeldinger, nationale tests mv. Dette sker i tæt samarbejde med vores tilsynsførende fra Københavns Kommune. Vi har en høj standard og ligger i top i forhold til at varetage undervisning af elever med soliststatus og en autismekompleks elevprofil. 

Inden for hvert af disse områder har Søstjerneskolen en klar tilgang og arbejdsform, som sikrer gennemsigtighed og klare aftaler og forventninger, og vi har udviklet vores egen elev- og behandlingsplan, som inddrager både den fagfaglige status samt den psykiatriske-, psykologiske-, og familiemæssige behandlingsplan. 

Søstjerneskolens faggrupper:

  • Ledelse med socialpædagogisk baggrund
  • Souschef med ledelsesbaggrund og psykiatrisk erfaring fra hospitalsskole og projekt for skolevægrende elever
  • Økonomichef og administrativ leder med pædagogisk baggrund
  • Socialrådgiver med mangeårig erfaring i at arbejde i handicapafdelinger for børn og unge
  • Psykologer med speciale i komplekse elevprofiler med komorbiditet ift. autisme og traumetilstande, skolefravær og angst
  • Fysioterapeuter med mangeårig erfaring fra psykiatrien og i forhold til svære sanseforstyrrelser og sanseintegration.
  • Speciallærere
  • Specialpædagoger

Alle elevsager på Søstjerneskolen har en særlig kommunal status og en del bærer et højt konfliktniveau, hvor der har været nogle samarbejdsudfordringer før indskrivningen. I den første periode efter indskrivning (ca. 3 mdr.) er fokus på at holde møder med alle aktører (forældre, kommune og elev) for at opklare status og konfliktniveau i sagen. Det er afgørende, at alle aktører i sagen kommer til fælles forståelse, og at alle arbejder sammen for at sikre barnets tarv. Fokus er opklaring af tidligere misforståelser, uafklarede forventninger samt ansvarsroller. Vi arbejder ud fra, at alle ønsker det bedste for eleven, og at der er nogle kommunale grundvilkår, der sætter en ramme både for de tidligere forløb og for skolens handlemuligheder. Vores opgave er at sørge for, at alle bliver hørt. Vi forsøger at skabe kompromiser og få genoprettet tilliden mellem aktørerne.

I maj 2020 blev Søstjerneskolen VISO-leverandør inden for området autisme og dertilhørende vidtgående udfordringer problemer, med særlig fokus på autisme og traumer, spiseforstyrrelser, selektivmutisme og skolefravær.